Το Εργαστήριό Μας

Τα μηχανήματα μας είναι τεχνολογικά πλήρως αυτοματοποιημένα και διαθέτουν πιστοποίηση ISO. Παρέχουν εγγύηση για την αποτελεσματικότητά τους και είναι ακριβή στις μετρήσης τους. Οι αναλύσεις μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την πιο σύγχρονη προσέγγιση.

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου ανανεώνεται και εκσυγχρονίζεται συνεχώς για την εξασφάλιση ακρίβειας αναλύσεων και τώρα περιλαμβάνει:

  • Αυτόματη Αποστακτική Συσκευή Μεθ' υδρατμών De Evo(Dujardin Saleron)
  • Ψυκτικό Μηχάνημα De Evo
  • Φασματοφωτόμετρο Spectroquant (R)Pharo300 Uv-Vis Merck Α.Ε.
  • Θερμοαντιδραστήρα Spectroquant(R) Tr320 Merck Α.Ε.
  • Αναλογικό Εργαστηριακό Διαθλασίμετρο Hr032
  • Αντλία Κενού Bocco R3300
  • Αναλυτικό Ζυγό Abs80-4n(Ακριβεία Τετάρτου Δεκαδικού Ψηφίου)
  • Phμετρα, Αγωγιμόμετρα ,Rq Flex Plus,Κ.Λ.Π Εργαστηριακό Εξοπλισμό